ALGEMENE VOORWAARDEN TIMZO Bedding B.V.
Gevestigd aan de Nijverheidsweg 1, 7031 BW te Wehl, Nederland.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09100433.


Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Timzo Bedding B.V., hierna ook te noemen ‘leverancier’, aan derden, hierna ook te noemen ‘koper en/of opdrachtgever’ gedaan, op alle door leverancier in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door leverancier met derden aangegaan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Deze algemene voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens koper of opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de algemene voorwaarden doen.
4. De koper of opdrachtgever doet hiermede afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst of andere wettelijke bepalingen, als bijvoorbeeld genoemde artikelen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek; Boek 6, Titel 5, Afdeling 4, voor zover dit niet strijdig is met eventueel dwingend recht.
5. Indien 1 of méér van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Indien de koper of opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor leverancier niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
7. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door leverancier ter eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper of opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.
8. De koper of opdrachtgever met wie eenmaal volgens deze algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op een later met leverancier gesloten overeenkomst in te stemmen.
9. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen koper of opdrachtgever en leverancier gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

1. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door leverancier gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
2. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van leverancier binden leverancier niet.
3. Koper of opdrachtgever staat in voor de correctheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier haar aanbieding baseert.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering c.q. opdracht. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.
6. De door leverancier in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Leverancier is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
7. Voor iedere opdracht stelt leverancier afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door leverancier te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van een van deze factoren is leverancier gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig op billijke wijze aan te passen totdat de levering heeft plaatsgevonden.
8. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
9. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.
10. Leverancier is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid in de vorm van een bankgarantie te eisen.
11. Leverancier behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
12. Alle prijzen worden gecommuniceerd exclusief de wettelijke BTW.

Artikel 3: OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met leverancier, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, vervaardigen van producten, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
2. Alle met leverancier gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door leverancier, dan wel doordat leverancier met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten vinden leverancier eerst, nadat en voor zover deze door leverancier zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper of opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met leverancier gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, mits koper binnen bekwame tijd, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat leverancier met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft, is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens leverancier overeenkomsten sluiten.
3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft leverancier te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze algemene voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat leverancier hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze algemene voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens leverancier zou kunnen doen ontstaan.
4. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en van goede kwaliteit-prijsverhouding zijn. Natuurlijke kenmerken vormen geen basis voor reclamaties.
5. Tenzij bij de opdracht bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze uitdrukkelijk door leverancier zijn aangenomen, wordt door leverancier handelskwaliteit geleverd. Voor handelskwaliteit garandeert leverancier geen kwaliteitscijfers. Indien zaken van speciale kwaliteit zijn besteld, worden deze geleverd conform de daarvoor geldende normen en voorschriften.
6. Technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven koper geen recht op reclamatie, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 4: GEWICHTEN, AFMETINGEN EN AANTALLEN

1. Voor wat betreft leveringen uit voorraad gelden de gewichten, afmetingen en aantallen, zoals deze door leverancier bij het verlaten van haar magazijn zijn geconstateerd. Voor wat betreft leveringen van door koper of opdrachtgever vastgestelde specificatie is een afwijking van 10% mogelijk. Het daaromtrent op de facturen van leverancier vermelde, levert ter zake dwingend bewijs op.
2. Koper dient het geleverde direct na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij leverancier te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.
3. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in het vorige lid van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst aan leverancier te berichten.
4. Metrages, aantallen en levertijden welke worden vermeld op de orderbevestiging zijn vrijblijvend en kunnen afwijken van wat en wanneer uiteindelijk geleverd wordt. Afwijkingen van hetgeen op de orderbevestiging is vermeld, vormen geen basis voor reclamaties.
5. Wanneer de hoeveelheid niet nauwkeurig is vastgesteld, heeft leverancier het recht om binnen de grenzen van de overeengekomen hoeveelheden de werkelijk te leveren hoeveelheid te bepalen. Bij bepalingen aangaande hoeveelheden als “circa”, “ongeveer”, enz., worden de grenzen beschouwd als te vallen binnen hetgeen daarover in de prijslijst is bepaald dan wel in de praktijk daarvoor gangbaar is.
6. Op alle leveringen zijn de voor de betreffende bestelling aangeduide standaardnormen en voorschriften van toepassing.

Artikel 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

1. De in aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten en indicatief gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn zij voor leverancier niet bindend. Een genoemde levertermijn is dan ook nimmer een bindend gegeven. Bij overschrijding van genoemde termijn, dient koper of opdrachtgever leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Koper dient leverancier een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichten welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst uit enige andere, als dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
3. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van leverancier, zal leverancier in nader overleg treden met koper.
4. Levering geschiedt af het bedrijf van leverancier of een andere door leverancier te bepalen plaats.
5. Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.
6. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.
7. Wanneer door leverancier, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende 3 weken ter beschikking van koper. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn vermeerderd met de kosten en rente, van koper gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan leverancier.
8. Indien de koper niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichten, is leverancier gerechtigd, na de koper schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering op te schorten, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

1. De keuze van het transportmiddel is aan leverancier.
2. Het transport van de bij leverancier bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper of opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Alle bij leverancier bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de koper. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper aansprakelijk voor alle geleden schade tijdens het vervoer.
4. De goederen worden uitsluitend afgeleverd op de begane grond. Koper draagt zorg voor dat de locatie goed bereikbaar is voor groot transport over een verharde weg. Indien goederen anders dan op begane grond dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper.
5. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
6. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op dat moment waarop deze hem worden aangeboden. Eventuele kosten die voortvloeien uit weigering van in ontvangst nemen en/of onmogelijkheid van levering wegens een oorzaak in de sfeer van de koper, komen voor rekening van de koper.
7. Bij aankomst der goederen dient de koper zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens leverancier, verklaart koper de goederen in goede staat te hebben ontvangen.
8. Indien de levering door leverancier of door hem ingeschakelde derde wordt gedaan, gaat het risico van de vracht over op de koper op het moment van uitladen. Indien het transport door de koper of een door de koper ingeschakelde derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op de koper over op het moment van de aanvang van inladen.
9. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan leverancier te berichten.

Artikel 7: BETALINGSCONDITIES, FACTURATIE EN BETALING

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door leverancier toegezonden facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
2. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van leverancier of op een door leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.
3. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen leverancier en koper of opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.
4. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de overeenkomst een al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling van de koper te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan en worden op de laatste factuur in mindering gebracht.

Artikel 8: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF WANBETALING

1. Indien de betaling van de door leverancier toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum, wordt de koper of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-. Indien de werkelijk door leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
2. Indien koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is leverancier bevoegd de nakoming van de jegens koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van koper te twijfelen.
3. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van koper jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op leverancier heeft, dan ziet koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9: ONTWERPBESCHERMING

1. Van alle ten behoeve van koper of opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst leverancier de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten waaronder intellectueel eigendom uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen, productnamen en of ideeën van leverancier is ten strengste verboden, tenzij leverancier hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door leverancier ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
2. Indien koper zich niet aan het onder artikel 9-1 gestelde houdt, maakt leverancier zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van € 12,000,- (zegge; twaalfduizend Euro) per dag of een gedeelte daarvan, zolang die overtreding voortduurt.

Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zolang een koper of opdrachtgever aan leverancier geen volledige betaling van de door leverancier aan hem geleverde goederen, onderdelen, halffabricaten en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper en blijven de goederen en/of materialen het onbetwiste eigendom van leverancier.
2. Indien een koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is leverancier zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van leverancier zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door leverancier geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc.
3. Leverancier behoudt zich het recht voor om goederen, materialen, halffabricaten etc., die zij van koper onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.
4. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Leverancier verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
5. Indien koper (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt koper die zaak slechts voor leverancier en houdt koper de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
6. Het is aan koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal koper leverancier hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
7. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van leverancier bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens koper mocht hebben.
8. Koper of opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te (doen) houden.
9. Koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra leverancier zulks wenst, door koper aan leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen koper.
10. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of te doen weghalen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

Artikel 11: ONTBINDING EN OPSCHORTING

1. Indien koper of opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is leverancier, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is leverancier gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van koper wordt geliquideerd;
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van koper wordt overgenomen;
e. koper zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van leverancier op een aanmerkelijk deel van het vermogen van koper beslag wordt gelegd, dan wel indien koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met leverancier op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens leverancier nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding aan koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen leverancier reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door koper aan leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn. Hiertoe is leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 12: RECLAMES

1. Koper of opdrachtgever is gerechtigd, indien hij leverancier daartoe schriftelijk verzoekt, zaken, door leverancier uit voorraad te leveren, vóór verzending te bezichtigen. Alle daaraan eventueel verbonden kosten zijn voor rekening van koper. Wanneer koper, nadat hem is medegedeeld dat bezichtiging of keuring kan plaatsvinden, daartoe niet binnen 8 dagen is overgegaan, wordt hij geacht de zaken te hebben aanvaard.
2. Koper dient, indien nodig door middel van proefverwerking, vóór verzending vast te stellen of de geleverde zaken deugdelijk en voor het beoogde verwerkingsdoel geschikt zijn. Laat koper dit onderzoek na, dan vervalt voor leverancier elke aansprakelijkheid ter zake.
3. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij leverancier te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper vervalt ten aanzien van door of namens koper bewerkte goederen.
4. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze algemene voorwaarden als onder meer bedoeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 6 titel 5 afdeling 3 artikel 233 sub a. (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienden eveneens binnen 8 dagen na kennisneming van deze algemene voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennis genomen had kunnen worden, schriftelijk een aangetekend bij leverancier te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames meer betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze algemene voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
5. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij leverancier worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.
6. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de geleverde zaken niet reeds zijn bewerkt of verwerkt en dat deze in goede staat verkeren. Indien zaken door koper zijn be- of verwerkt is reclamatie, ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen, niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In deze gevallen is leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Deze bepaling is niet van toepassing op reclamaties op grond van verborgen gebreken.
7. Koper heeft geen recht op herstel, vervanging of schadevergoeding wanneer koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een manco het gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste be- of verwerking van de geleverde zaken, niet door leverancier toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken, of wanneer het manco een gevolg is van niet normaal gebruik van de goederen of van een andere van buiten komende oorzaak.
8. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer leverancier van oordeel is dat een klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper om aan leverancier het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van leverancier.
9. Indien een klacht gegrond blijkt, komen de kosten van retourneren voor rekening van leverancier. Indien koper zaken retourneert op grond van oorzaak/reden die niet aan leverancier kan worden toegerekend (bijvoorbeeld indien koper de koop wenst te annuleren, te veel of verkeerd heeft besteld) komen de kosten voor retourzending voor rekening van koper. Retourzendingen geschieden voor risico van koper. Zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van leverancier.
10. Leverancier is slecht verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens leverancier, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
11. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door leverancier worden geweigerd. Alle retourzendingen van koper geschieden voor hun rekening en risico.
12. Het is leverancier toegestaan 10% meer of minder te leveren dan in de orderbevestiging toegestane hoeveelheid, zonder dat hieruit verplichtingen voor de leverancier ontstaan. Leverancier zal in alle gevallen echter de uiteindelijk geleverde hoeveelheden in rekening brengen van de koper. Geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteit en uitvoering van producten kunnen geen reden voor afkeuring zijn. Voor producten en/of verpakkingen is door de aard van de gebruikte materialen een breedte- en lengtetolerantie van ongeveer 5% toegestaan.

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier kunnen worden toegerekend.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper of opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van levertermijnen.
3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.
5. Een beroep op deze algemene voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper jegens leverancier niet op.
6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot één jaar na levering van de betreffende zaken waarop de schade ziet.

Artikel 14: OVERMACHT

1. Overmacht ontslaat leverancier van haar verplichtingen jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf van leverancier, zoals: ernstige storingen in haar productieproces; oorlog (ook buiten Nederland); oproer; epidemie; pandemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc. Leverancier is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.
2. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is leverancier gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van leverancier. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15: VRIJWARING

Koper of opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met leverancier te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van leverancier, dan wel aan het oordeel van een ander bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van leverancier.
3. Indien enig artikel of sub-artikel van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden Timzo logo